Landschapsbeheer

Over SPLIJ+

Het landschapsbeheer valt onder de regeling Groene en Blauwe Diensten.Groene en Blauwe Diensten zijn gericht op het beheer van natuur en landschap in het agrarisch cultuurlandschap (zoals houtwallen en oevers) en op het vasthouden van water op percelen en in de watergangen. Groene diensten spelen in op de maatschappelijke vraag naar een aantrekkelijk landschap om te ontspannen en van te genieten. Blauwe diensten betreffen het vasthouden van water om wateroverlast ergens anders te voorkomen, gedogen van water op percelen en beheer van een gebied gericht op schoon water voor drinkwaterwinning.

Om de variatie in het landschap te versterken en te behouden zijn er verschillende landschapstypen te onderscheiden. Zij vormen de dragers voor de Groene en Blauwe Diensten. Elk landschapstype heeft een eigen reeks van landschapselementen die kenmerkend zijn. Zo zijn knotbomen meer karakteristiek voor het rivierenlandschap en komen houtwallen meer in het zandlandschap voor. Welke landschapselementen in aanmerking komen voor de stimuleringsregeling en onder welke voorwaarden is terug te vinden in het betreffende landschapspakket in het submenu.