Dijk

Over SPLIJ+

Een dijk is een opgeworpen wallichaam dat het land tegen het buitenwater van zee of rivier moet beschermen of een droge passage door een nat gebied mogelijk maakt. De dijken in Nederland zijn vanaf ongeveer 1000 na Christus opgeworpen. Eerst gebeurde dat plaatselijk ter bescherming van het dorp en later omvangrijker tot een gesloten stelsel van dijken ontstond. Oorspronkelijk had iedere bewoner een dijkdeel in onderhoud, later werd de dijkzorg overgenomen door de waterschappen.

Binnendijken staan bekend als slaperdijken of dromers. Zij hebben geen directe waterkerende functie maar in geval van een dijkdoorbraak kunnen zij functioneel zijn. Dijken die extensief worden beheerd kunnen een interessante soortenrijke graslandvegetatie ontwikkelen. Dit leidt tot het ontstaan van zogenaamde bloemdijken.
 
DEFINITIE
Een dijk is een vlakvormig element. De beheerseenheid is minimaal 0,5 hectare groot. Minimaal negentig procent van de oppervlakte van de beheerseenheid bestaat uit grasland. Maximaal twintig procent van de oppervlakte bestaat uit struweel. Een beperkte oppervlakte struweel met een ondergroei van gras is derhalve toegestaan.
 
RANDVOORWAARDEN
  • De dijk wordt extensief beheerd en de werkzaamheden worden uitgevoerd buiten het weidevogelbroedseizoen (na 15 juni).
  • Dijken kunnen alleen een bijdrage krijgen wanneer zij niet in eigendom of beheer (pacht, erfpacht, inscharing, etc.) zijn bij een overheidslichaam of een natuurorganisatie.
  • Alleen dijken die geen waterkerende functie (meer) hebben komen in aanmerking voor een bijdrage. Het gaat dus om zogenaamde slaperdijken.