Geriefhoutbosje / Landschappelijk bosje

Over SPLIJ+

Geriefhoutbosjes en landschappelijke bosjes die goed worden beheerd dragen bij aan een aantrekkelijk en leesbaar landschap. Een geriefhoutbosje bestaat uit hakhout dat diende om hout te leveren voor eigen gebruik als palen, gereedschapstelen of stookhout of voor verkoop (eikenhakhout). Van sommige geriefhoutbosjes is bekend dat ze al eeuwenlang in gebruik zijn. Een landschappelijke bosje bestaat uit opgaand bos. Het kan historisch zijn, zoals een markebosje of pestbosje, maar ook van recentere oorspong, zoals een ruilverkavelingsbosje. De beplanting is gericht op houtteelt (met veelal grove den, beuk, eik) of op natuur en landschap (vaak met kers, meidoorn, veldesdoorn, linde).

Geriefhoutbosjes en landschappelijke bosjes zorgen voor een grotere diversiteit aan soorten in het gebied ten aanzien van kruiden, struiken en bomen. Ze dragen bij aan een aantrekkelijk en leesbaar landschap. Door een goed beheer zal variatie ontstaan in structuur en leeftijdsopbouw. Verder zorgt het voor (verbindende) structuren in het landschap, waarlangs dieren en planten zich kunnen verplaatsen of ophouden. Met deze bosjes wordt het culturele erfgoed en/of het kenmerkende landschapspatroon behouden.
 
DEFINITIE
Het is een zelfstandig, vlakdekkend, landschapselement met streekeigen bomen en struiken dat voor minimaal 80% uit opgaande beplanting bestaat en als bos of als hakhout met overstaanders in beheer is.
 
Er worden twee typen onderscheiden:
Variant A: Geriefhoutbosje met hakhoutbeheer (met eindkap)
In het type geriefhoutbos op klei- en venige grond is snelgroeiend elzen-, essen- of wilgenhout hakhout aanwezig. Het hakhout wordt periodiek afgezet, circa eenmaal per 7-8 jaar. Geriefhout op zandgrond bestaat uit eikenhakhout en is langzaamgroeiend. Het heeft een hakhoutcyclus van 10-15 jaar.
Variant B: Landschappelijk bosje (zonder eindkap)
In dit type is opgaand bos aanwezig met een minimale bedekking van 80% en een goed ontwikkelde struik- en kruidlaag. Houtoogst is mogelijk zolang natuur en landschap niet worden geschaad. Het beheer is gericht op instandhouding van het element, selectieve dunning, natuurlijke bosvegetaties en hoge structuurrijkdom.