Heggen en Hagen

Over SPLIJ+

Een heg of haag is een lijnvormige afscheiding van dicht naast elkaar geplaatste struiken. De voornaamste functie was veekering en daarnaast leverde het landschapselement geriefhout. De term heg en haag wordt vaak door elkaar gebruikt maar de term heg is gedoeld op strak geschoren of gevlochten elementen, terwijl de term haag bedoeld is voor vrij uitgroeiende elementen. Voor de aanleg van heggen en hagen kunnen verschillende soorten struiken en bomen worden gebruikt. Voor de haag gebruikt men doorgaans een gemengd sortiment van meidoorn en sleedoorn.. Voor de heg komt vooral meidoorn in aanmerking.

Oorspronkelijk dienden heggen als veekering, maar ook als leverancier van geriefhout en vruchten en in het rivierengebied dienden de heggen en hagen om de waterstroom bij overstromingen te remmen en te verdelen zodat het vruchtbare slib kon bezinken. Hoe ouder de heg, hoe gevarieerder de plantensamenstelling. Er komt in heggen en hagen een grote rijkdom aan zaden en vruchten voor. Daarnaast vormen heggen en hagen een schuilplaats voor veel dieren maar bieden ze ook voedsel, nestgelegenheid en overwinteringgelegenheid. Ze fungeren als verbindingslijnen tussen andere landschapselementen waar kleine zoogdieren en amfibieën gebruik van maken.
 
DEFINITIE
Een zelfstandig liggend lijnvormig landschapselement dat geen onderdeel is van de erfbeplanting met een aaneengesloten begroeiing van streekeigen struiken. Er worden twee typen heggen en hagen onderscheiden:
  • Variant A (heg): Elementen met jaarlijks onderhoud (knippen en scheren)
  • Variant B (haag): Vrijuit groeiende elementen met periodiek onderhoud
 
RANDVOORWAARDEN HEGGEN EN HAGEN
  • Het element is tenminste 50 meter lang.
  • Het is een zelfstandig liggend lijnvormig landschapselement met aaneengesloten opgaande begroeiing van struikvormende streekeigen soorten.
  • Het element kan vrijuit groeien.
  • Een heg wordt jaarlijks 1x of 2x gesnoeid.
  • Een haag wordt periodiek, 1x per 4 jaar, afgezet.
  • Het vrijgekomen snoeiafval mag niet binnen het element verwerkt worden.
  • Snoeiwerkzaamheden niet verrichten in mei.