Poel

Over SPLIJ+

Poelen zijn gegraven kleine watertjes ten behoeve van de drinkwatervoorziening van het vee. Een poel is ook belangrijk als biotooop voor amfibieeën en bepaalde vogelsoorten. De ecologische waarden van poelen zijn erg groot. Ze vergemakkelijken de verplaatsing van plant- en diersoorten van de ene biotoop naar de andere, de zogenaarmde stepping stone functie. Hun grote natuurwaarde danken ze daarnaast aan hun geïsoleerde ligging; daardoor bevatten ze vaak relatief schoon water, soms zelfs kwelwater.

DEFINITE
Een poel is een vlakvormig landschapselement, door grondwater en of regenwater gevoed en door de mens gegraven. In het verleden veelal gegraven voor het drinken van vee, nu veelal dienend als biotoop voor amfibieën en of andere water behoevende organismen.
 
RANDVOORWAARDEN
  • Een poel is vlakvormig gegraven natuurelement dat wordt gevoed door grond- en regenwater.
  • Minimale oppervlakte van de poel is 100 vierkante meter
  • Begroeiing van de poel is alleen toegestaan voor ten hoogste 1/3 deel aan de noordelijke oever.
  • De oever van de poel dient flauw op te lopen en is voor minimaal 1/3 deel 1:5.
  • De waterdiepte van de poel is in de diepste delen voor het grootste gedeelte van het jaar tenminste 0,25 meter. Periodiek droog vallen is toegestaan.
  • Geen verbinding met open water.
  • Er mag geen water ontrokken worden aan de poel anders dan voor de drenking van vee.
  • Er bevindt zich geen uitheemse beplanting nabij het element.
  • De poel dient te worden gevrijwaard van gebiedsvreemd water, voeren/houden van eenden of ganzen, uitzetten van vissen.
  • De poel dient te worden gevrijwaard van de invloeden van mest, herbiciden en overige chemische stoffen.