Rietland / Rietzoom

Over SPLIJ+

Een laaggelegen terrein met een hoge grondwaterstand waar riet de meest dominante plant is. Rietlanden zijn niet aangelegd maar een restproduct van het vroegere landbouwkundig bedrijf. De natte oeverzones langs de waterlopen waren niet geschikt als goede landbouwgrond. Riet was een nuttig product wat door vroegere bewoners werd gebruikt als extra bron van inkomsten. Riet werd gebruikt als dakbedekking, voor isolatie, als strooisel in de stal en als schermen voor afscheiding in bijvoorbeeld eendenkooien. Rietlandjes en rietzomen zijn te vinden in oeverzones van sloten, rivieren, kanalen en meren.

DEFINITIE
Een rietland of rietzoom is een vlakvorming element waarvan de beheerseenheid voor ten minste 90% van de oppervlakte bedekt is met riet;
  • riet; Phragmites australis ‘
  • bedekt met’ = groeit met >50% uitwendige bedekking (dominant). Het rietland is een vlakvormig element en is tenminste 500 m2 groot en maximaal 1 hectare groot.
Een rietzoom is een lijnvormig element van tenminste 200 meter lang en gemiddeld 2,5 meter breed.
 
RANDVOORWAARDEN
  • De minimale oppervlakte van het element is 500 m2 en de maximale omvang is 1 hectare.
  • De historische of natuurlijke contouren worden behouden.
  • Er bevindt zich geen uitheemse beplanting nabij het element.
  • Opslag van opgaande beplanting zoals bos en struweel wordt tegengegaan.