Weidevogelparel

Over SPLIJ+

Een weidevogelparel is een gebied dat gericht is op het behoud en ontwikkelen van een goede weidevogelstand. Het gebied is tenminste 5 hectare groot en bestaat voor tenminste 10% uit zogenaamde plas-dras. De Groene Blauwe Dienst Weidevogelparel is in het leven geroepen in verband met de compensatie van verloren gegaan weidevogelbiotoop elders in de provincie Overijssel. De dienst richt zich op het veiligstellen en ontwikkelen van karakteristieke weidevogelpopulaties en het bijbehorende natte kruidenrijke grasland.

Het beheer is gericht op het realiseren van broedgebied voor weidevogels en het realiseren van kuikenland waarbij de kuikens van weidevogels een goede overlevingskans hebben door de aanwezigheid lang, kruidenrijk gras in de broedtijd én kuikenperiode. De roep van de weidevogels zoals kievit, grutto, tureluur, leeuwerik in het voorjaar, het waarnemen van de vogels en hun kruidenrijke biotoop die het landschap letterlijk kleur geven horen bij het landschap van de IJsseldelta.
 
DEFINITIE
Een weidevogelparel is een vlakvorming element van tenminste 5 hectare waarvan de beheerseenheid voor ten minste 10% (0,5 hectare) bestaat uit plas-dras in de periode tussen 1 maart en 1 mei waarna het langzaam droogvalt en begroeid raakt. Het overige deel van de beheerseenheid bestaat uit kruidenrijk grasland dat pas na 15 juni gemaaid of beweid mag worden. Het plas dras gedeelte mag na 1 juli gemaaid of beweid worden.
 
RANDVOORWAARDEN
  • Het beheer is gericht op het behouden en ontwikkelen van een duurzame weidevogelpopulatie;.
  • Het beheer is daarbij gericht op kritische weidevogels zoals grutto en tureluur;
  • De minimale oppervlakte van het element is 5 hectare waarvan 10% plas-dras;
  • De historische of natuurlijke contouren van het perceel worden behouden;
  • In aanvang verwijderen van (nabij gelegen) opgaande beplanting, zoals bos en struweel, en opslag voorkomen;
  • Het element wordt begraasd of gemaaid en wordt met kort gras de winter ingegaan;
  • Het element krijgt jaarlijks een dosis dierlijke mest (binnen de wettelijk toegestane kaders) voor 1 april
  • Bij voorkeur vindt jaarlijks voorbeweiding plaats voor 1 april
  • Tussen 1 maart en 1 juli zijn honden in de beheerlanden niet toegestaan