Activiteiten

Over SPLIJ+

Het landschapsbeheer valt onder de regeling Groene en Blauwe diensten. Groen en Blauwe diensten zijn gericht op het beheer van natuur en landschap in het agrarisch cultuurlandschap (zoals hoogstamboomgaarden, knotwilgen en kolken). Om de variatie in het landschap te versterken en te behouden zijn er verschillende landschapstypen te onderscheiden. Zij vormen de dragers voor de Groene en Blauwe Diensten. Elk landschapstype heeft een eigen reeks van landschapselementen die kenmerkend zijn. Welke landschapselementen in aanmerking komen voor de stimuleringsregeling en onder welke voorwaarden is terug te vinden bij het tabblad landschapsbeheer.

De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta+ voert de volgende activiteiten uit:

  • Het aangaan van contracten (Groen Blauwe Diensten) met grondeigenaren voor de aanleg, herstel en beheer van landschap van landschapselementen;
  • Het aangaan van contracten met grondeigenaren voor langjarig weidevogelbeheer; 
  • Het ondersteunen van grondeigenaren bij de aanleg, herstel en beheer van landschapselementen;
  • Het ontwikkelen en delen van kennis over de aanleg, herstel en duurzaam beheer van het landschap; 
  • Fondsenwerving en -ontwikkeling ten behoeve van duurzaam beheer van het landschap. 

 

Beleidsplan 2017-2021
In deze periode blijft de inzet van de stichting kwalitatief van aard. Wij gaan voor de kwaliteit van het landschap met daaraan toegevoegd dat de creativiteit in het zoeken naar financiële middelen de nodige aandacht vraagt. Het een kan eenvoudigweg niet zonder het andere. Daarmee wordt gelijk een belangrijke keuze gemaakt; namelijk dat de stichting zich ‘niet terugtrekt’ tot een eenvoudige beheerstichting van de ruim 100 contracten. Het landschap blijft onze aandacht houden en in samenwerking met diverse (gebieds)partijen zien we voldoende aanknopingspunten en taken om daaraan te werken.
Centraal staat onze inzet voor eigenaren van landschapselementen, voor bewoners en bezoekers van de IJsseldelta. Wij zetten sterken in op het delen van kennis (landschapsbeheer) en leggen een sterkere nadruk op de redenen waarom wij investeren in de kwaliteit van het landschap. ‘Voor Wie, Wat doen we en Waarom?’ is in deze periode dan ook van belang. Lees hier het volledige beleidsplan 2017-2021.

Werkgebied
De SPLIJ+ is werkzaam in het totale buitengebied van de gemeenten Zwolle, Zwartewaterland en Kampen.