Financiën

Over SPLIJ+

De regeling Groene en Blauwe diensten is gefinancierd door bijdragen van de provincie Overijssel, de drie gemeenten en derden. Om de kosten voor herstel en beheer van de landschapselementen te bundelen en uit te betalen is een fonds ingericht. De drie gemeenten en de provincie hebben eenmalig financiële middelen beschikbaar gesteld voor dit fonds.

In de toekomst is het zeer wenselijk dat er financiële aanvullingen plaatsvinden. In de afgelopen jaren zijn er aanvullende middelen genereert vanuit compensaties voor langjarig weidevogelbeheer.  Naast de stortingen van gemeenten en provincie, is het van belang om private gelden te verwerven om de regionale betrokkenheid tussen private partijen en de IJsseldelta te vergroten. Bedrijven kunnen middels een storting (al dan niet gelabeld voor een specifiek gebied en/of landschapselement) hun affiniteit met het landschap tonen door vrienden te worden met de SPLIJ+. Als u daarin geïnteresseerd bent, dan kunt u contact opnemen met de projectuitvoerder Jan-Olaf Tjabringa.

 

Jaarrekening

 

ANBI-status

De SPLIJ+ is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor betalen wij geen belasting over giften die wij ontvangen. De giften zijn dus volledig inzetbaar. Dankzij onze ANBI-status zijn giften voor de gever vaak aftrekbaar van de belasting.

 ANBI-gegevens van de SPLIJ+:

  • Naam: Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta+
  • RSIN nummer: 850741385
  • IBAN: NL13RABO0172990203
  • Contactgegevens: Postbus 5009 8260 GA Kampen Tel. 088-7844300 Mob. 06-27095640 email

 

Legaat 

Algemeen

Veel mensen willen na hun overlijden iets (blijven) betekenen voor de samenleving en nemen daarom een goed doel op in hun testament. Goede doelen met een ANBI-status (ANBI betekent: Algemeen Nut Beogende Instelling) hoeven geen belasting te betalen over schenkingen en erfenissen die zij ontvangen. Om zo’n doel te steunen is het dus zaak om dit vast te leggen in een testament, dat door de notaris is opgesteld. Zo geeft u met uw schenking anderen weer een toekomst!

 

Waarom Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta plus (SPLIJ+) opnemen als ‘’goed doel’’ in uw testament?

Daar zijn verschillende redenen voor te noemen.

(1) Het landschap van de IJsseldelta – zoals schilders als Jan Voerman en vele anderen dat in vorige eeuwen hebben vastgelegd - is nog uniek in Nederland. De meanderende rivieren van de Rijn en de Maas storten hun water dat afgevoerd wordt van de Alpen uiteindelijk in de Noordzee. In het westen van het land is dit gebied zo intensief bebouwd, dat er van het delta-landschap niet veel meer te zien is. Bij de monding van de IJssel is dit echter wel het geval. Het landschap wordt gekenmerkt door de Mastenbroeker polder, de Kampereilanden, de IJssel, de Vecht en het Zwarte Water. Het landschap draagt de sporen van de delta met zich mee en vele partijen zijn in het gebied actief om de ontstaansgeschiedenis van dit landschap te behouden en de zichtbaarheid ervan te versterken. Met een investering in dit landschap kunt u aan die ontwikkeling bijdragen.

(2) SPLIJ+ is actief in het gebied van de IJsseldelta en probeert het landschap in het buitengebied van de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland zo mooi mogelijk te houden door goed beheer ervan na te streven. Ook aanleg en herstel van het landschap valt onder de aandachtsgebieden van de SPLIJ+.  

(3) SPLIJ+ is werkzaam voor particulieren (dus niet voor overheden, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, waterschap, enz….). Het zijn dus de particuliere landschapsbeheerders (vaak agrariërs) die met hulp van SPLIJ+ een stimulans krijgen om het landschap waar nodig te herstellen en goed te beheren. 

(4) SPLIJ+ doet dit niet voor even, maar investeert over een lange periode, zij gaat een relatie aan met particulieren tot wel in het jaar 2046. Zo borgen we langjarig landschapsbeheer wat past bij onze visie dat de kwaliteit van het landschap niet ‘van even’ is, maar generaties door onze aandacht verdiend.

(5) SPLIJ+ is een ANBI- instelling; er hoeft geen belasting worden betaald, al het ontvangen geld komt beschikbaar voor het goede doel! Het ANBI-dossiernummer is 81608 (dd. 25/6/2012).

(6) SPLIJ+ is een low-cost organisatie waarvan het bestuur slechts uit vrijwilligers bestaat, die geen beloning ontvangen, er blijft daardoor niet veel aan de strijkstok hangen. Nagenoeg al het ontvangen geld gaat rechtstreeks naar het goede doel; zorgdragen voor de kwaliteit van het landschap. Van de ontvangen middelen wordt slechts 0,5%/beheerjaar gebruikt voor organisatiekosten.

 

Al met al zijn er veel redenen te noemen om SPLIJ+ als goed doel op te nemen in uw testament. De ontvangen middelen worden efficiënt en over een lange periode ingezet voor de ontwikkeling en het beheer van de prachtige IJsseldelta. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website. 

 

Het adres van SPLIJ+ is: Burg. Berghuisplein 1, 8261 DD Kampen.

Middelen kunnen worden overgemaakt op IBAN NL13 RABO 0172.9902.03 t.n.v. SPLIJ+ .