SPLIJ+

Over SPLIJ+

De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) is in 2011 opgericht om uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten van de provincie Overijssel. Dit is een stimuleringsregeling voor aanleg, herstel en onderhoud van landschapselementen in het buitengebied van Kampen, Zwolle en Zwartewaterland.

In de afgelopen jaren heeft SPLIJ+ met ongeveer honderd particuliere grondeigenaren contracten afgesloten over langjarig beheer en onderhoud van waardevolle landschapselementen. Bijzonder zijn onder meer de contracten m.b.t.weidevogelbeheer en het beheer van sloten en slootkanten. 

Landschapselementen zoals knotwilgen, hagen en singels, kolken, hoogstamboomgaarden, plas-drasgebieden voor weidevogels, sloten, kreken en rietkragen bepalen mede het aanzicht van het gebied van de IJsseldelta. In veel gevallen zijn deze elementen in eigendom van particulieren. De mensen die hiervan genieten als ze door het gebied rijden, fietsen of wandelen, weten vaak niet dat er veel onderhoudswerk wordt verricht om die landschapselementen in stand te houden. Het verrichten van Groene en Blauwe Diensten is niet vanzelfsprekend omdat ze niet rendabel zijn binnen de hedendaagse agrarische bedrijfsvoering. Door schaalvergroting en veranderingen in het gebruik van het landschap dreigen veel waardevolle landschapselementen verloren te gaan. Particuliere grondeigenaren kunnen daarom een beroep doen op de stimuleringsregeling Groene en Blauwe Diensten, waarbij ze een financiële tegemoetkoming kunnen ontvangen voor hun bijdrage aan het beheer van het landschap. In het najaar van 2021 hopen wij als SPLIJ+ weer een nieuwe ronde Groen Blauwe Diensten contracten te kunnen afsluiten. 

Meer informatie: Jan-Olaf Tjabringa