Kreek

Over SPLIJ+

Een kreek is een waterloop die haar ontstaan dankt aan erosie door getijdenstromen. Binnendijkse kreken kunnen onderhevig zijn aan verlanding, tenzij ze een functie hebben gekregen in de afwatering. Het verlandingsproces verloopt het snelst in kreken die zoet water bevatten. Kreken treffen we aan in de zeekleigebieden van bijvoorbeeld het Kampereiland. Ze zijn herkenbaar als bochtige sloten en waterlopen.

DEFINITIE
Een kreek is een vlakvormig element dat is ontstaan als gevolg van getijdenstromen of als voormalige arm van een rivier. De oppervlakte van het element is tenminste 2500 vierkante meter.
 
RANDVOORWAARDEN
  • Een kreek is vlakvormig element dat wordt gevoed door grond-, regen- of rivierwater
  • De historische of natuurlijke contouren worden behouden.
  • Voor een kreek wordt een beoogd karakteristiek beeld vastgelegd. Op basis daarvan wordt vastgelegd wat er moet gebeuren.
  • Minimale oppervlakte per contract van het element is 500 vierkante meter dat deel uitmaakt van een element van tenminste 2500 m2
  • De waterdiepte van het element is in de diepste delen voor het grootste gedeelte van het jaar tenminste 1 meter. Periodiek droog vallen is toegestaan.
  • Het wateroppervlakte van het element moet voor tenminste 30% bestaan uit open water zonder waterplanten; overtollige beplanting moet worden verwijderd.
  • Het element dient te worden gevrijwaard van gebiedsvreemd water, voeren/houden van eenden of ganzen, uitzetten van vissen.
  • Maximaal 50% van de oeverlengte is begroeid met inheemse bomen en/of struiken
  • Er bevindt zich geen uitheemse beplanting nabij het element.