Solitaire boom

Over SPLIJ+

Een solitaire boom heeft een beeldbepalend karakter en maken geen onderdeel uit van andere landschapselementen. Een solitaire boom heeft ook veelal hoge cultuurhistorische waarden. Bomen zijn daarbij vaak een uitkijkplaats en broedgelegenheid voor vogels. Verder zijn ze een voortplantingsplaats voor insecten en een groeiplaats voor mossen en korstmossen. De aanplant of het behoud van bomen zorgt voor een bijdrage aan een aantrekkelijk landschap, doordat ze grote velden visueel doorbreken. Dat laatste geldt alleen voor de meer besloten landschappen. Nieuwe aanplant in open polderlandschappen is ongewenst.

DEFINITIE
Een zelfstandig liggend puntvormig element in agrarisch terrein (weide- of akkerland). De diameter van de boom is >20 cm.
 
RANDVOORWAARDEN
  • Het element is een inheemse loofboom die kenmerkend is voor het landschap.
  • Het element heeft een natuurlijke verschijningsvorm, hetgeen betekent dat de boom niet in geknot of voor meer dan een derde deel is opgekroond.
  • Solitaire bomen kunnen vrijuit groeien en worden zo min mogelijk gesnoeid.
  • Rondom de boom maaien of zeer extensief begrazen (max 1 grootvee eenheid per ha) is toegestaan. Een hoge veedruk binnen de kroonprojectie is ongewenst (vanwege verzwakken van de boom); het vee bij grote veedruk met een raster onder de boom moeten worden weggehouden.